Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні

  1. Switłana Synczuk ORCiD: 0000-0003-2711-5919

Abstract

 

Social (lax) crediting as a form of social protection of citizens in Ukraine


Legal characteristics of a social credit as a form of social protection of citizens in Ukraine have been investigated in this article. Characteristics argued in the article are the following:
1) comprehensive legislative determination of legal grounds for its extension (extension of a credit is performed under the credit agreement; however, conditions, grounds and procedures of extension are adjusted by legislative regulations and cannot be changed in the contractual form by the agreement between the parties);
2) non-contractual, only a legislative list of social and empowered subjects who are able to receive social lax crediting (conditions of acquisition and content of their judicial personality are provided by the legislation);
3) a targeted character of extension of funds (use of a credit involves the investment of loanable funds for the specific purpose determined by the credit agreement within the limits prescribed by the legislation; end use of funds is acquisition or gaining a socially relevant service or thing that is important for the person’s vital activity in the sphere of social protection);
4) temporary, mainly permanent, use of the accommodated funds (the period of using a social credit depends on the object of purchase, acquisition or gaining of which the funds should be directed at);
5) use of the gained funds should be paid (a credit has to be repaid by a debtor to a creditor at the fixed date determined in the credit agreement with a loan charge; sociality is much less evident comparatively to various types of bank credit interests);
6) laxity of a credit (it is reflected in the procedure of determining a credit, terms of repayment, possibilities of reducing credit interests, possibilities of a person’s exemption from credit interests payment);
7) a cashless credit form (such crediting is performed by means of transferring payments to an appropriate organization or enterprise, which provide gaining of appropriate services or things by a person);
8) an exhaustive list of socially obligated subjects of extension and repayment of a social credit. The social character is provided by the combination of solidary (state or municipal) and individual (personal) social responsibility in the process of social credit payment.
The social credit has been determined in the article as a form of the credit given to a person by a bank, an authorized fund or other subject in cases prescribed by the legislation on lax conditions as a noncash loan involving state agencies or local governments for purchasing or gaining a socially relevant service or thing important for the person’s vital activity and is obliged to be returned in terms and in order stipulated by the legislation with credit interests.

Kredytowanie „socjalne (preferencyjne)” jako forma opieki społecznej obywateli Ukrainy


W artykule określone zostały cechy prawne kredytu socjalnego jako formy opieki społecznej na Ukrainie. Uzasadniono, że są nimi:
1) wyczerpujące określenie podstaw prawnych jego udzielenia (chociaż udzielenie kredytu odbywa się na podstawie umowy kredytowej, jednak warunki, podstawy i procedura uregulowane są przepisami prawnymi i nie mogą zostać zmienione w trybie umownym po uzgodnieniu między stronami);
2) nieumowny, utworzony na podstawie decyzji administracyjnej wykaz podmiotów uprawnionych do świadczeń socjalnych, w których są określone ustawowe warunki ich nabycia;
3) docelowy charakter przydzielonych środków (korzystanie z kredytu przewiduje wkład pożyczki na konkretny cel, określony umową kredytową w ramach ograniczonych ustawo­dawstwem; w sferze opieki społecznej docelowym skierowaniem środków jest nabycie lub uzyskanie niezbędnej do życia usługi lub rzeczy);
4) tymczasowe, przeważnie długotrwałe korzystanie z przydzielonych środków (okres korzystania z kredytu społecznego zależy od przedmiotu, na którego kupno, nabycie lub uzyskanie powinny być przeznaczone uzyskane środki);
5) opłacalność korzystania z otrzymanych środków (kredyt powinien być zwrócony przez pożyczkobiorcę kredytodawcy w określonym w umowie terminie z odpowiednimi odsetkami; pomoc społeczna polega na tym, że kredytobiorcy przy zaciągnięciu kredytu socjalnego spłacają o wiele niższe odsetki w porównaniu z kredytem komercyjnym);
6) preferencyjność kredytu (odzwierciedlona w warunkach udzielania kredytu, terminów zwrotu, możliwości zmniejszenia odsetek w spłacie kredytu lub zwolnienia z nich);
7) bezgotówkowa forma kredytu (kredytowanie odbywa się poprzez przekazanie środków odpowiedniej firmie czy przedsiębiorstwu, które zapewniają przekazanie kredytobiorcy odpowiednich usług lub rzeczy);
8) wyczerpujący wykaz podmiotów, którym przydzielane są środki socjalne i zasad spłaty kredytu socjalnego. Charakter pomocowy zagwarantowany jest przez połączenie odpowiedzialności spłaty kredytu przez kredytobiorcę i państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego. Odpowiedzialność tych podmiotów jest solidarna.
W artykule określono kredyt socjalny jako rodzaj kredytu, którego udziela się na określonych przez prawo warunkach ulgowych. Kredytu udziela bank, upoważniony fundusz lub inny podmiot również w formie bezgotówkowej pożyczki pieniężnej przeznaczonej na zakup niezbędnych usług lub towarów z udziałem organów państwowych lub samorządu terytorialnego. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrócenia pożyczki z odpowiednimi odsetkami za korzystanie z kredytu w terminie i trybie przewidzianym przez prawo.

 

Download article

This article

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

7, 2016

Pages from 167 to 181

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout