Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Specific Aspects of Invalidation of Constituent Documents of Legal Entities or Their Associations

  1. Yurij Yurkevych

Abstract

Niektóre aspekty uznania za nieważne dokumentów założycielskich osób prawnych (ich stowarzyszeń)

W warunkach reformowania prawa cywilnego badanie instytucji osób prawnych nabiera co raz większego znaczenia. Po uchwaleniu obowiązującego Kodeksu cywilnego i Kodeksu gospodarczego Ukrainy regulowanie prawne statusu osób prawnych doznało poważnych zmian. Luki i sprzeczności w prawnym regulowaniu skutków uznania dokumentów założycielskich osób prawnych (ich zrzeszeń) za nieważne negatywnie odzwierciadlają się na praktyce stosowania prawa. Założyciele nie zawsze rozstrzygają wszystkie niezbędne do ich działalności i działalności założonej przez nich osoby prawnej kwestie w dokumentach założycielskich, co d przyszłości utrudnia ich pracę, prowadzi do konfliktów i sporów sądowych. Przy tym, we współczesnej literaturze prawniczej nie ma kompleksowego badania skutków prawnych uznania dokumentów założycielskich osób prawnych (ich zrzeszeń) za nieważne. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Ukrainy dokumentem założycielskim spółki jest albo zatwierdzony przez udziałowców statut, albo umowa założycielska między udziałowcami, jeżeli ustawa nie określa inaczej; instytucja jest tworzona na podstawie indywidualnego lub wspólnego aktu założycielskiego sporządzonego przez założyciela (założycieli); jeśli spółka komandytowa jest założona przez jednego pełnego udziałowca, to dokumentem założycielskim jest jednoosobowe oświadczenie (memorandum), zawierające wszystkie wiadomości, określone w tym artykule dla spółki komandytowej; zrzeszenia gospodarcze prowadzą działalność na podstawie umowy założycielskiej i/lub statutu zatwierdzonego przez ich założycieli; państwowe (komunalne) zrzeszenie gospodarcze prowadzi działalność na podstawie postanowienia o swoim założeniu i statutu zatwierdzonego przez organ, który powziął decyzję o założeniu zrzeszenia itd.

W procesie reformowania obowiązującego prawa Ukrainy i jego zbliżenia do norm europejskich, racjonalnie uzupełnić je przepisem, zgodnie z którym założyciele osób prawnych, zakładając je na podstawie statutów modelowych, otrzymają prawo włączenia do statutu tylko tych postanowienia różniące się od modelowych. Oprócz tego, dodatkowo uzasadniając występującą w literaturze prawniczej opinię o skutkach nieważności dokumentów założycielskich, uwzględniając europejskie doświadczenie regulowania powyższych zagadnień, naszym zdaniem, art. 88 Kodeksu cywilnego Ukrainy należy uzupełnić w cz. 4 o następującym brzmieniu: «Uznanie przez sąd dokumentów założycielskich osoby prawnej za nieważne nie wpływa na ważność jakichkolwiek zobowiązań, zaciągniętych przez tę osobę prawną, które powstały przed uprawomocnieniem się odpowiedniego orzeczenia sądowego».

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

6, 2015

Strony od 221 do 237

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy