Dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW
PUBLIKUJĄCYCH WE
„WROCŁAWSKO-LWOWSKICH ZESZYTACH PRAWNICZYCH”


1. Czasopismo naukowe „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” ma na celu zapoznanie teoretyków i praktyków prawa z najnowszymi tendencjami w polskim i ukraińskim prawodawstwie, a także ukazanie stanu badań nad prawem w Polsce i na Ukrainie. Zamierzeniem redaktorów jest propagowanie kultury prawnej w obu krajach oraz szerzenie współpracy naukowej pomiędzy ważnymi ośrodkami naukowymi, jakimi są Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Redaktorzy pragną inicjować wspólne projekty badawcze dotyczące prawa polskiego, ukraińskiego i europejskiego. Należy podkreślić, że celem „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” jest także zbliżenie miedzy dwoma narodami, dlatego też publikowane będą w nich teksty poświęcone polsko-ukraińskim stosunkom politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym oraz naukowym. Do grona ważnych tematów redaktorzy czasopisma zaliczają też problematykę europejską, a w szczególności dotyczącą relacji Ukrainy z Unii Europejską oraz roli Polski w tych kontaktach. Według podpisanego w czerwcu 2009 roku porozumienia między Uniwersytetem Wrocławskiem a Narodowym Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”, będą rocznikiem wydawanym na przemian we Wrocławiu i Lwowie w języku polskim i ukraińskim. Redaktorzy podejmują starania, aby wrocławskie i lwowskie nauki prawnicze były znane nie tylko w Polsce i na Ukrainie, ale również w Europie i świecie. Dlatego też dystrybucja tego czasopisma obejmie swoim zasięgiem kraje europejskie, Stany Zjednoczone Ameryki i Kanadę.
2. Redakcja czasopisma zapewnia, że każdy artykuł przyjęty do druku będzie recenzowany przez recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Lista recenzentów będzie publikowana w każdym numerze czasopisma. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Naukowych”.
3. Czasopismo publikowane jest w języku polskim i ukraińskim.
4. Redakcja czasopisma będzie przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, które są przejawem nierzetelności naukowej.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
5. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań statystycznych trafiać będzie do redaktora statystycznego.
6. Tekst w formie analogowej wraz dwoma egzemplarzami wydruku należy dostarczyć redaktorowi wydania (prof. Maciej Marszał) lub w formie elektronicznej należy przysyłać na adres sekretarza redakcji: wlzp@onet.pl . Termin składania artykułów – 31 marca 2012 rok.
7. Dane autora/ autorów publikacji (patrz pkt.4); miejsce pracy autora publikacji oraz jego adres internetowy winny być zapisane w lewym górnym rogu strony tytułowej.
8. Do tekstu prosimy dołączyć: streszczenie wraz z tytułem artykułu w języku angielskim
(max. 1500 słów) oraz pięć słów kluczowych w języku angielskim.

9. Wskazówki techniczne
a) Objętość tekstu: 10 -15 stron.
- Plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc. (Word 95 lub wyższy)
- druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5.
- czcionka: Times New Roman, wielkość – 12; tytuł artykułu – 14.
- interlinia: 1,5
- Ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).
- Krótkie wyróżnienia pochodzące od autora: spacja
- Wyrazy obcojęzyczne: kursywa
- Pisownie tytułów:
a) tytuły dzieł literackich (i innych tekstów kultury) – kursywa,
b) tytuły czasopism – druk prosty w cudzysłowie,
c) tytuły dzieł nie tłumaczonych na język narodowy badacza: tytuł oryginalny wraz z datą publikacji/ [tytuł w przekładzie]; przy powtórzeniach podajemy tylko tytuł oryginalny,
d) tytuły dzieł tłumaczonych na język narodowy badacza: tytuł w przekładzie / [tytuł oryginalny wraz z datą publikacji]; przy powtórzeniach podajemy tylko tytuł w przekładzie.

- Krótsze cytaty w tekście: czcionką antykwową (prostą) w cudzysłowie; dłuższe cytaty: tekst na szerokość kolumny, mniejszą czcionką antykwową, bez cudzysłowu.
- Wprowadzone przez Autora wyróżnienia oraz dopowiedzenia w cytowanym tekście powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenie – J.K.].
b) Przypisy:
- Prosimy o ujednolicenie przypisów do tekstu: czcionka 10 punktów Times New Roman; odnośniki w tekście głównym na tej samej stronie; numeracja ciągła; interlinia 1; standardowe formuły łacińskie: ibidem, op. cit., idem, eadem; cytaty w przypisach podajemy w postaci tekstu ciągłego w cudzysłowie, bez wyodrębnienia przestrzennego;
po skrócie „zob.” i „por.” nie stawiamy dwukropka; w przypisach przywołujących publikacje obcojęzyczne stosujemy polską terminologię: vol./Bd. = t.; no/Nr. = nr; Ed./Hrsg = red

- powtórzenie odwołania do tego samego autora i wydania dzieła w przypisie następującym: Ibidem
przypis 4: St. Przybyszewski, Requiem aeternam, Warszawa 1902.
przypis 5: Ibidem, s. 13.
- powtórzenie odwołania do tego samego dzieła w przypisie dalszym: op. cit.
przypis 4: St. Przybyszewski, Requiem aeternam, Warszawa 1902, s. 16.
przypis 5: I. Franko, Utwory wybrane, przeł. Zofia i Stanisław Głowiakowie, t. II, Warszawa 1955, s. 89.
przypis 6: St. Przybyszewski, op. cit., s. 23 n. [dotyczy tego samego wydania Requiem aeternam].
- Jeżeli po raz drugi i kolejny pojawia się cytowane wcześniej dzieło danego autora i NIE jest to jedyne jego dzieło cytowane wcześniej w danej publikacji – zamiast tytułu w całości stosujemy jego for¬mę skróconą i wielokropek.
- powtórzenie personaliów autora: idem
I. Franko, Zachar Berkut, [w:] idem, Utwory wybrane, przeł. Zofia i Stanisław Głowiakowie, Warszawa 1955.
- powtórzenie personaliów autorki: eadem
B. Ostrowska, Tartak słoneczny, [w:] eadem, Biała godzina. Wybór poezji, wybrał i wstępem opatrzył Stefan Licheński, Warszawa 1969, s. 169-178.
c) W tekście głównym podajemy imiona autorów za pierwszym razem w pełnym brzmieniu, w tekście pobocznym zaś podajemy imiona autorów w postaci inicjałów.

Więcej informacji na temat sporządzania przypisów oraz publikowania materiałów ilustracyjnych można znaleźć na stronach internetowych Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Redakcja
„Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych”

 

 

 

ДЛЯ АВТОРІВ

 

1. Журнал виходитиме українською та польською мовами.

2. Редакція журналу протидіятиме явищам „ghostwriting”, „guest authorship”, як проявам недобросовісності  в науковій практиці.

Явище „ghostwriting” має місце тоді, коли певна особа, маючи вагомий внесок у приготування публікації, не оприлюднюється як співавтор або ж опускається інформація про роль такої особи в подячній частині публікації.

Явище „guest authorship” („honorary authorship”) має місце тобі, коли участь  автора у роботі над статтею є незначною або ж взагалі відсутньою, та не зважаючи на це, його ім’я подається як автора/співавтора публікації.

Протидією і перешкодою для здійснення вищезазначених практик буде відкритість інформації про внесок окремовзятих авторів у створенні публікації (на основі подачі їх так званої “причетності та внеску”, тобто конкретних даних про те, хто є автором концепції, положень, методики, протоколу і т.д., що використовувались в процесі роботи над публікацією). Головна відповідальність лежатиме на авторові, що подав до друку машинопис.

3. Кожна стаття, що представлятиме результати статистичних досліджень, потраплятиме додатково до редактора із питань статистики.

4. Текст в аналоговій формі разом із двома екземплярами машинопису подається редактору видання 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14  або ж висилається в електронній формі на адресу deklaw@law.franko.lviv.ua. Кінцевий термін подачі статей – 31 березня 2012 р.

5. Дані автора / авторів публікації (див. пункт 4); місце роботи автора публікації, а також його електронна пошта повинні бути подані у лівому верхньому куті першої сторінки статті.

6. До тексту статті просимо прикріпити анотацію разом із назвою статті англійською мовою (не більше 1500 слів) також англійською мовою п’ять ключових слів використаних у статті.

7. Редакторські вимоги

a) обсяг тексту: 10 -15 сторінок.

- текстовий файл у форматі *.rtf lub *.doc. (Word 95 і наступні)

- звичайний друк: 30 рядків на сторінці, 60 знаків у рядку (1800 знаків на сторінці), вирівняний текст, поля: верх, низ – 2,5; ліве – 3,5, праве – 1,5.

- шрифт: Times New Roman, кегель тексту – 12; заголовка статті – 14.

- інтервал: 1,5

- уніфікована і наскрізна нумерація сторінок

- короткий коментар від автора: відступ

- іншомовні терміни: курсивом

- написання назв:

a) назви літературних творів (та інших текстів із сфери культури) – курсив,

б) назви журналів – звичайний шрифт в лапках,

в) назви бібліографічних позицій, що не перекладені національною мовою дослідника: така назва праці подається мовою оригіналу разом із датою видання / у квадратних дужках [ ] назва в перекладі; в разі повторення подається тільки назва в оригіналі,

г) назви бібліографічних позицій, що перекладені національною мовою дослідника: подається існуюча в перекладі назва / у квадратних дужках [ ] назва в оригіналі разом із датою видання; в разі повторення подається тільки назва в перекладі.

 

- Короткі цитати використані в тексті: меншим кеглем звичайного шрифту в лапках; довгі цитати: текст шириною сторінки, меншим шрифтом без лапок.

- Введені Автором коментарі у цитованому тексті повинні бути оформлені в квадратних дужках із зазначенням своїх ініціалів, напр.: [підкреслення – І.П.].

д) примітки:

- Просимо дотримуватись уніфікованої системи оформлення приміток до тексту: кегель – 10, шрифт - Times New Roman; посилання в головному тексті статті на тій самій сторінці; нумерація наскрізна; інтервал - 1; використання латиномовних стандартних одиниць: ibidem, op. cit., idem, eadem; цитати в додатках подаються у вигляді цілого тексту  в лапках, без спеціального відокремлення;

після скорочень „див.” i „пор.” не ставиться двокрапка; в примітках, що подають публікації іноземними мовами, використовується польська термінологія: vol./Bd. = t.; no/Nr. = nr; Ed./Hrsg = red

 

- повторення в примітках посилань на того ж самого автора і видання твору, що слідує далі: Ibidem

примітка 4: St. Przybyszewski, Requiem aeternam, Warszawa 1902.

примітка 5: Ibidem, с. 13.

- повторення посилань на ту ж саму працю у наступних зносках: op. cit.

примітка 4: St. Przybyszewski, Requiem aeternam, Warszawa 1902, s. 16.

примітка 5: I. Franko, Utwory wybrane, перекл. Zofia i Stanisław Głowiakowie, Т. II, Warszawa 1955, с. 89.

примітка 6: St. Przybyszewski, op. cit., с. 23 n. [відноситься до того самого

 видання Requiem aeternam].

- Якщо вдруге і далі появляється цитована раніше праця певного автора, а це не єдина його праця, на яку посилалось раніше в тій самій публікації – то замість повної назви наукової праці використовується її скорочений варіант + крапки.                                  

- повторення персоналій автора: idem

I. Franko, Zachar Berkut, [в:] idem, Utwory wybrane, перекл. Zofia i Stanisław Głowiakowie, Warszawa 1955.

- повторення персоналій авторки: eadem

B. Ostrowska, Tartak słoneczny, [в:] eadem, Biała godzina. Wybór poezji, добір текстів і вступ Stefan Licheński, Warszawa 1969, С. 169-178.

е) У головному тексті імена авторів наведених вперше подаються у повному варіанті, натомість в допоміжних текстах - у вигляді ініціалів.

 

Детальніше на тему оформлення приміток, як і загальних вимог щодо представлення ілюстративного матеріалу, можна знайти на Інтернет-сторінці Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Редакція

“Вроцлавсько-львівського юридичного збірника”

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout