Articles

Joanna Helios : 0000-0003-3571-1665

Articles

Go to page: 12 > >>

Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim

AbstractDownload article

Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej

AbstractDownload article

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractDownload article

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego

AbstractDownload article

Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt

AbstractDownload article

Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE. W stronę wspólnego społeczeństwa?

AbstractDownload article

Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu

AbstractDownload article

Europejskie prawo publiczne i prawo prywatne wobec państwa narodowego

Download article

Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy

AbstractDownload article

violence, feminism, women, gender, women’s rights, the crime of rape, жорстокість, фемінізм, жінки, стать, права жінок, злочин зґвалтування

Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”

Download article

The derivative concept of legal interpretation in EU law

AbstractDownload article

wykładnia derywacyjna, sytuacja wykładni, prounijna interpretacja, doktryna acte clair, walidacyjno-derywacyjna wykładnia

Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw

AbstractDownload article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout