Articles

Joanna Kużmicka-Sulikowska : 0000-0002-7699-5150

Articles

Osobowość prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Download article

Popełnienie przestępstwa jako przyczyna niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym

AbstractDownload article

спадкування, усунення від права на спадкування, ситуація спадко- ємця, злочин, усунення від права на спадкування та ексгередація, inheritance, unworthiness of inheritance, heir situation, crime, unworthiness of inheritance against disheritance

Circumstances in which it is possible to draw up an oral testament in accordance with Polish inheritance law

AbstractDownload article

polskie prawo spadkowe, testament, testament, specjalna forma testamentu, testament ustny, Polish inheritance law, testament, last will, special form of testament, oral testament

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

AbstractDownload article

civil liability, material liability, public official, gross violation of the law, recourse claim

Od winy anonimowej do bezprawności organizacyjnej. Ewolucja zasady odpowiedzialności na tle art. 417 § 1 k.c.

Download article

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

AbstractDownload article

Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout