Articles

Paweł Borszowski : 0000-0003-3570-2101

Articles

Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki

AbstractDownload article

blurred definitions, general clauses, tax

The legal definition of economic activity from the Tax Ordinance Act and the determinants of its formulation

AbstractDownload article

definicja prawna, działalność gospodarcza, determinanty formułowania definicji w prawie podatkowym, legal definition, economic activity, determinants of introducing definitions in tax law

Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractDownload article

Recenzja: Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA,Warszawa 2014, ss. 372

Download article

Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości

AbstractDownload article

законодавча дефініція, сфера розмитості, детермінанти, legal definitions, blurring area, determinants

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractDownload article

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe

AbstractDownload article

legal definitions, tax law, tax law autonomy, determinants of introduction of legal definitions, правове визначення, податкове законодавство, автономія податкового законодавства, визначники введення правових визначень

O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractDownload article

elastyczność, prawo podatkowe, determinanty, stopniowanie, flexibility, tax law, determinants, graduation

Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout