Articles

Adam Sulikowski : 0000-0002-8423-3199

Articles

Czy koniec teorii prawa?

Download article

Postanalityczne perspektywy ogólnej refleksji nad prawem

AbstractDownload article

Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy

AbstractDownload article

transhumanism, modern legal philosophy, legal theory, jurisprudence

Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji

AbstractDownload article

феміністична юриспруденція, теорія критики, фемінізм, право, рів- ність перед законом, юридична освіта, репродуктивні права, feminist jurisprudence, critical theory, feminism, law, equality before law, legal education, reproductive rights

Postcolonial concept of hybridity and cultural property rights: Between the dynamics of culture and essentialism

AbstractDownload article

kultura, własność, hybryda, postkolonializm, culture, property, hybrid, postcolonialism

Konstytucjonalizm wobec „zemsty postmodernizmu”

AbstractDownload article

Konstytucja — system — hegemonia. „(Anty)polityczna” funkcja argumentów systemowych w orzecznictwie konstytucyjnym

AbstractDownload article

Prawa człowieka a „śmierć Boga”

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout