Articles

Jakub Kociubiński : 0000-0002-4391-7439

kociubinski.jakub@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji

AbstractDownload article

air transport, public service obligation, services of general economic interest, EU law, competition law

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – powstanie, ewolucja, perspektywy. Wybrane zagadnienia reformy wprowadzonej Traktatem lizbońskim

Download article

Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu jako element prawa do rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Download article

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w ramach Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych UE

Download article

Financing the construction of railway infrastructure in the light of the EU State Aid Law: On the beed for greater transparency

AbstractDownload article

transport kolejowy, prawo UE, Pomoc publiczna, zasada inwestora rynkowego, efekt zachęty, Rail transport, EU law, state aid, Market Economy Investor Principle, incentive effect

Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload article

European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, rule of law, no punishment without law, Nuremberg clause, statutory lawlessness

Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout