Articles

Robert Stefanicki : 0000-0002-6087-4231

robert.stefanicki@uwr.edu.pl

Articles

Zwolnienie od danin publicznych w świetle traktatowego zakazu przyznawania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pomocy publicznej niektórym przedsiębiorstwom

AbstractDownload article

selektywna pomoc, zagrożenie dla konkurencji i wymiany handlowej, wiążący charakter wyroków Trybunału Sprawiedliwości, State aid, selective nature, the threat to competition and trade, referring court, the binding nature of the judgments

Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony konsumenta — zarys problematyki

AbstractDownload article

Konsument. Ewolucja pojęcia

Download article

Przedawnienie w projekcie kodeksu cywilnego

Download article

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania

AbstractDownload article

mass event, organizer of mass events, compulsory civil liability insurance, impreza masowa, organizator imprezy masowej, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie poręczenia jako świadczenia nieodpłatnego

AbstractDownload article

Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego w świetle swobody przedsiębiorczości

AbstractDownload article

personnel statute, transfer of registered office, freedom of establishment, national restrictions

Ochrona praw dziecka (wybrane zagadnienia w aspekcie praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców)

Download article

Klasyfikowanie osób wykonujących wolne zawody w kategorii przedsiębiorcy w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout