Articles

Paweł Borszowski : 0000-0003-3570-2101

Articles

Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki

AbstractDownload article

blurred definitions, general clauses, tax

Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractDownload article

Recenzja: Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA,Warszawa 2014, ss. 372

Download article

Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości

AbstractDownload article

законодавча дефініція, сфера розмитості, детермінанти, legal definitions, blurring area, determinants

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractDownload article

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe

AbstractDownload article

legal definitions, tax law, tax law autonomy, determinants of introduction of legal definitions, правове визначення, податкове законодавство, автономія податкового законодавства, визначники введення правових визначень

O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractDownload article

elastyczność, prawo podatkowe, determinanty, stopniowanie, flexibility, tax law, determinants, graduation

Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout