Articles

Leonard Górnicki : 0000-0002-5770-1073

leonard.gornicki@uwr.edu.pl

Articles

Narodowosocjalistyczne prawo w poglądach Szymona Rundsteina

AbstractDownload article

Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę

AbstractDownload article

subjective rights of private individuals, rights of privacy (Persönlichkeitsrechtes), inequality before the law, racism, the racial law (Rassenrecht), the Nuremberg Law, eugenics, euthanasia

Cheques and their form in the draft of the law of cheques of 1923

AbstractDownload article

kodyfikacja prawa czekowego, rezolucje haskie w zakresie prawa czekowego z 1912 roku, projekt prawa czekowego z 1923 roku, forma czeku, klauzula czekowa, zlecenie zapłaty, bierna zdolność czekowa, codifi cation of cheque law, Hague’s resolutions of law of cheques of 1912, draft law of cheques of 1923, form of cheque, clause of cheque, direct debit, cheque’s passive capacity

Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku

AbstractDownload article

Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku

AbstractDownload article

Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP

AbstractDownload article

civil law, commercial law, codification of laws, mixed legal systems, Zivilrecht, Handelsrecht, Kodifikation des Rechts, Grenzgebiete der Rechtssysteme

Regulacje prawne spółki cywilnej według ustawodawstw pozaborowych w II RP

AbstractDownload article

private partnership, Code civil des Français (Code Napoléon) of 1804, Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii of 1832, Allgemeines Bürgerlisches Gesetzbuch of 1811, Bürgerliches Gesetzbuch of 1896, Code of Obligations of 1933, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Code civil des Français (Code Napoléon) aus dem Jahre 1804, Swod Zakonow Rossijskoj Imperii aus dem Jahre 1832, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch aus dem Jahre 1811, Bürgerliches Gesetzbuch aus dem Jahre 1896, Schuldrechtsbuch aus dem Jahre 1933

Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932

AbstractDownload article

general part of the Civil Code, enterprise, universitas iuris, broad notion of legal items and the subject of rights in rem, property

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout