Articles

Wiesława Miemiec

Articles

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Download article

Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Download article

Usługi jako przedmiot podatku od towarów i usług w Polsce

AbstractDownload article

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

AbstractDownload article

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

AbstractDownload article

Reformowanie administracji publicznej

Download article

Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload article

Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout