Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, ss.176

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Znaczenie doktryny prawa cywilnego dla rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (początek XVII–koniec XIX wieku)

AbstractDownload articleDownload article

doktryna prawa cywilnego, urzędnicy państwowi, wydział prawa, Uniwersytet Lwowski, Galicja, civil doctrine, magistracy, Law Faculty, Lviv University, Galicia

Views of Archbishop Józef Teodorowicz about the Senate during his work on the March Constitution of 1921

AbstractDownload articleDownload article

arcybiskup lwowski, Komisja Konstytucyjna, Konstytucja Marcowa, posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, senat, wiryliści, Constitutional Committee, Lviv Archbishop, March Constitution, Senate, sessions of the Legislative Sejm

Cheques and their form in the draft of the law of cheques of 1923

AbstractDownload articleDownload article

kodyfikacja prawa czekowego, rezolucje haskie w zakresie prawa czekowego z 1912 roku, projekt prawa czekowego z 1923 roku, forma czeku, klauzula czekowa, zlecenie zapłaty, bierna zdolność czekowa, codifi cation of cheque law, Hague’s resolutions of law of cheques of 1912, draft law of cheques of 1923, form of cheque, clause of cheque, direct debit, cheque’s passive capacity

EU international responsibility for association agreements — remarks in the light of the current Court of Justice of the European Union judgements

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność międzynarodowa, umowa stowarzyszeniowa, umowa mieszana, odpowiedzialność międzynarodowa, umowa stowarzyszeniowa, umowa mieszana, international responsibility, association agreement, mixed agreement

Postcolonial concept of hybridity and cultural property rights: Between the dynamics of culture and essentialism

AbstractDownload articleDownload article

kultura, własność, hybryda, postkolonializm, culture, property, hybrid, postcolonialism

Sądowe zastosowanie aktów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy jako źródeł prawa administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Konstytucyjny Ukrainy, źródło prawa administracyjnego, orzeczenie sądowe, pozycja prawna, The Constitutional Court of Ukraine, source of administrative law, judicial decision, legal position

The legal definition of economic activity from the Tax Ordinance Act and the determinants of its formulation

AbstractDownload articleDownload article

definicja prawna, działalność gospodarcza, determinanty formułowania definicji w prawie podatkowym, legal definition, economic activity, determinants of introducing definitions in tax law

Circumstances in which it is possible to draw up an oral testament in accordance with Polish inheritance law

AbstractDownload articleDownload article

polskie prawo spadkowe, testament, testament, specjalna forma testamentu, testament ustny, Polish inheritance law, testament, last will, special form of testament, oral testament

Prawo do ochrony socjalnej w przypadku bezrobocia. Ukraińskie i międzynarodowe doświadczenia

AbstractDownload articleDownload article

ubezpieczenie społeczne, usługi socjalne, bezpieczeństwo materialne, zatrudnienie, gwarancje zatrudnienia, social insurance, social services, material security, employment, employment guarantees

Financing the construction of railway infrastructure in the light of the EU State Aid Law: On the beed for greater transparency

AbstractDownload articleDownload article

transport kolejowy, prawo UE, Pomoc publiczna, zasada inwestora rynkowego, efekt zachęty, Rail transport, EU law, state aid, Market Economy Investor Principle, incentive effect

Bezpieczeństwo imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej

AbstractDownload articleDownload article

bezpieczeństwo, prewencja przeciw ekstremizmowi, organizacja imprez sportowych, security, prevention of extremism, organization of sports events

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout