Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, ss.460

Spis treści

Download articleDownload article

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918

AbstractDownload articleDownload article

Samorząd wiejski na prawie wołoskim w Galicji (XIV–XVIII wiek)

AbstractDownload articleDownload article

Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia

AbstractDownload articleDownload article

Aspekty ekonomiczne współpracy Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą

AbstractDownload articleDownload article

Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich

AbstractDownload articleDownload article

Akty normatywno-prawne Ukrainy: wybrane zagadnienia teoretyczne

AbstractDownload articleDownload article

Odrodzenie oraz ewolucja samorządu lokalnego na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

Etapy popełnienia przestępstwa w ukraińskiej doktrynie prawa karnego: pojęcia i rodzaje

AbstractDownload articleDownload article

Problemy powstające na tle stosowania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w Polsce w celu skutecznego wykrywania i dowodzenia nowych form przestępczości

AbstractDownload articleDownload article

O karno-relewantnym dezinformowaniu jako środku przeciwdziałania działalności przestępczej

AbstractDownload articleDownload article

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jako jedna z form ochrony prawnej udzielanej większej liczbie podmiotów

AbstractDownload articleDownload article

Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego

AbstractDownload articleDownload article

Lokalne prawo podatkowe

AbstractDownload articleDownload article

Usługi jako przedmiot podatku od towarów i usług w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Charakter prawny opłat publicznych na przykładzie opłaty skarbowej

AbstractDownload articleDownload article

Niektóre problematyczne zagadnienia dotyczące rozporządzania wspólnym majątkiem małżonków na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dziedzinie pomocy społecznej na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

Sprawozdanie z nadania przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie godności doktora honoris causa Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu

Download articleDownload article

Uroczystość nadania Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa

Download articleDownload article

Współczesne tendencje nauczania prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout