Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, ss.316

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

administration, the Second Republic of Poland, the interior minister, Tarnopol, province, адміністрація, ІІ Польська Ρеспубліка, Міністерство внутрішніх справ, Тернопіль, воєвода, Тернопільське воєводство governor, Tarnopol province

Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu

AbstractDownload articleDownload article

Poland, history, constitution, constitutionalism, form of government, Польща, історія, конституція, конституціоналізм, форма державного устрою

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету

AbstractDownload articleDownload article

civil law, civil procedure, civil law scientific school, prawo cywilne, proces cywilny, szkoła naukowa, historia

Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

violence, feminism, women, gender, women’s rights, the crime of rape, жорстокість, фемінізм, жінки, стать, права жінок, злочин зґвалтування

Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)

AbstractDownload articleDownload article

women, feminism, islam, discrimination, gender equality, emancipation, жінка, фемінізм, іслам, дискримінація, гендерна рівність, емансипація

Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища

AbstractDownload articleDownload article

corruption, official, gift, bribe, korupcja, urzędnik, prezent, łapówka

Масовість як характерна ознака корупції в Україні

AbstractDownload articleDownload article

massive involvement, massive involvement in corrupt criminality, acceptable level of corruption, corruption control strategy, korupcja; masowość korupcji, przestępczość korupcyjna, dopuszczalny poziom korupcji, strategia zwalczania korupcji

Evaluative concepts in regulatory legal acts: The grounds for usage, rules of realization, implementation and interpretation

AbstractDownload articleDownload article

zwroty szacunkowe, prawotwórczość, praworealizacja, prawostosowanie, interpretacja prawnych norm, społeczna ważność, оціночні поняття, правотворчість, правореалізація, правозастосування, інтерпретація юридичних норм, соціальна значимість

Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща

AbstractDownload articleDownload article

object, objective side, intervention in the court activity, przedmiot, strona przedmiotowa, wywieranie wpływu na czynności sądowe

The legal nature of the letter of credit relationship

AbstractDownload articleDownload article

akredytywa, umowa, klient, bank emisyjny, beneficjent, акредитив, клієнт (платник), банк-емітент, бенефіціар (одержувач)

Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, codification of law, good administration, postępowanie administracyjne, kodyfikacja prawodawstwa, dobra administracja

Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні

AbstractDownload articleDownload article

social protection, social credit, social privilege, social needs, state lax crediting, opieka społeczna, kredyt socjalny, ulga społeczna, potrzeby społeczne, państwowe kredytowanie ulgowe

Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

educational reality, educational challenge, school reform, right to education, compulsory education for a child at the age of 6, primary school, social expectations, освітня буденні, освітній виклик, реформа освіти, право до навчання, шкільний обов’язок, шкільний обов’язок шестирічної дитини, початкова школа, суспільні очікування

Karta Polaka — próba niełatwej oceny

AbstractDownload articleDownload article

The Pole’s Card, consul, card issue, decline to issue, invalidate the Pole’s Card, membership in the Polish nation, карта поляка, діаспора, консул, видання — відмова видання — скасування карти поляка, приналежність до польського народу

Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe

AbstractDownload articleDownload article

legal definitions, tax law, tax law autonomy, determinants of introduction of legal definitions, правове визначення, податкове законодавство, автономія податкового законодавства, визначники введення правових визначень

Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego

AbstractDownload articleDownload article

judgement reference, Constitutional Tribunal, Mazowiecki Province, судовий вирок, Конституційний Суд, Мазовецьке воєводство

Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки

AbstractDownload articleDownload article

patent, invention, protection, infringement, court, ochrona patentowa, wynalazek, naruszenie, sąd

The coordination of anti-crisis policy in the EU

AbstractDownload articleDownload article

kryzys Euro, kryzys uchodźców, program zmniejszenia wydatków rządowych, koordynacja polityki gospodarczej, reformy instytucjonalne, polityka strukturalna, dług publiczny, deficyt budżetowy, reforma bankowości, Євро криза, криза біженців, програма скорочення державних витрат, координація економічної політики, інституціональні реформи, структуральна політика, державний борг, бюджетний дефіцит. банківські реформи

Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego

AbstractDownload articleDownload article

association agreement, Ukraine-EU, single internal market, harmonization, договір про асоціацію, Україна-ЄС, Єдиний внутрішній ринок, гармонізація

Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

AbstractDownload articleDownload article

European Union, Member States, TFEU, withdrawal from the EU, Brexit, Європейський Союз, країни члени, Договір про функціонування ЄС, вихід з ЄС, Брексіт

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout