Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, ss.320

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

“kopa” courts, functions of “kopa” courts, Ukrainian legal customs, court history

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918–1939)

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainians, Poland, political thought, neighbourhood

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat

AbstractDownload articleDownload article

Central-Eastern Europe, mountains, geopolitics, geographical determinism, national and cultural penetration, genius loci, significance of the highlanders way of life

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)

AbstractDownload articleDownload article

Orthodox Church, Lower Silesia, parish, priestly, Orthodox Christians

Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

transhumanism, modern legal philosophy, legal theory, jurisprudence

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia

AbstractDownload articleDownload article

the rule of law, principles, administration, European Union

Kryzys w teorii ekonomii

AbstractDownload articleDownload article

balance, economic crisis, endogenous and exogenous theories, demand and supply shocks

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractDownload articleDownload article

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractDownload articleDownload article

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

AbstractDownload articleDownload article

European Union, European Neighbourhood Policy, European Neighbourhood and Partnership Instrument, TACIS, MEDA

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration

AbstractDownload articleDownload article

rejestracja kryminalistyczna, informacyjno-wspierająca dokumentacja, zabezpieczenie informacyjne, криміналістична реєстрація, довідково-допоміжні обліки, інформаційне забезпечення

Symetryczność prawa do podatków

AbstractDownload articleDownload article

symmetry of human right to taxes, spatial symmetry of human right to taxes, temporal symmetry of human right to taxes, right to claims, tax duty

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractDownload articleDownload article

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and theoretical concepts

AbstractDownload articleDownload article

dowód, postępowanie karne, koncepcja uznania dowodów za niedopuszczalne, доказ, кримінальний процес, концепція визнання доказів недопустимими

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

AbstractDownload articleDownload article

civil liability, material liability, public official, gross violation of the law, recourse claim

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout