Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

Czasopismo naukowe „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” ma na celu zapoznanie teoretyków i praktyków prawa z najnowszymi tendencjami w polskim i ukraińskim prawodawstwie, a także ukazanie stanu badań nad prawem w Polsce i na Ukrainie. Zamierzeniem redaktorów jest propagowanie kultury prawnej w obu krajach oraz szerzenie współpracy naukowej pomiędzy ważnymi ośrodkami naukowymi - Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Redaktorzy pragną inicjować wspólne projekty badawcze dotyczące prawa polskiego, ukraińskiego i europejskiego. Należy podkreślić, że celem „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” jest także zbliżenie miedzy dwoma narodami, dlatego też publikowane będą w nich teksty poświęcone polsko-ukraińskim stosunkom politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym oraz naukowym. Do grona ważnych tematów redaktorzy czasopisma zaliczają też problematykę europejską, a w szczególności dotyczącą relacji Ukrainy z Unii Europejską oraz roli Polski w tych kontaktach. Według podpisanego w czerwcu 2009 roku porozumienia między Uniwersytetem Wrocławskiem a Narodowym Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”, będą rocznikiem wydawanym na przemian we Wrocławiu i Lwowie w języku polskim i ukraińskim. Redaktorzy podejmują starania, aby wrocławskie i lwowskie nauki prawnicze były znane nie tylko w Polsce i na Ukrainie, ale również w Europie i świecie.

 

Науковий журнал “Вроцлавсько-львівський юридичний збірник” розрахований на теоретиків та практиків у галузі юриспруденції для ознайомлення з сучасними тенденціями у розвитку правових систем України та Польщі як і також для представлення актуального стану досліджень в юридичній науці цих країн. Метою редакційної колегії є пропагування для обох країн юридичної культури та сприяння науковій співпраці між провідними науковими центрами, а саме: Юридичним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка та Факультетом права, адміністрації та економії Вроцлавського університету. Редакторський колектив також виступатиме з ініціативою проведення спільних  наукових проектів із сфери української, польської та загальноєвропейської юриспруденції. Принагідно слід зазначити, що “Вроцлавсько-львівський юридичний збірник ” покликаний також служити меті тісної співпраці між двома народами, а тому тематика публікованих праць буде неодмінно торкатись політичних, економічних, суспільних, культурних та наукових відносин між Україною та Польщею. До числа пріоритетної проблематики редактори журналу також зараховують «європейське питання», а зокрема висвітлення його під кутом зору відносин на лінії Україна – Європейський Союз, приділивши увагу у призмі цих взаємоконтактів ролі Польщі. Згідно з підписаною у червні 2009 року угодою про співпрацю між Львівським національним університетом ім. Івана Франка та Вроцлавським університетом “Вроцлавсько-львівський юридичний збірник” планується видавати щороку поперемінно у Львові та Вроцлаві двома мовами (українською та польською). До числа завдань редакції належатиме також прагнення популяризувати та поширювати львівські та вроцлавські юридичні студії не тільки в Україні та Польщі, але також в Європі та цілому світі. А тому дистрибуція цього журналу передбачена до європейських країн, Сполучених Штатів Америки та Канади.

 

Abstrakty artykułów opublikowanych we "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytach Prawniczych" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także - na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH - w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wlzp.wuwr.pl

Rocznik. Format B5

ISSN: 2082-4939

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy